Политика за поверителност на уеб сайта TOPMALL.BG

Настоящата Политика за защита на личните данни на БУЛМЕГ ЕООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

БУЛМЕГ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Информация за Администратора на лични данни:
Наименование: БУЛМЕГ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 205211099
Седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Георги Бунджулов“ №51

Данни за контакт

е-mail: gdpr@bulmeg.bg
телефон: 0875 400 800

Въведение

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва да са съобразени с техните основни права и свободи и по-конкретно с правото на защита на личните им данни.
Регламент (ЕС) 2016/679 има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка във всички държави членки на ЕС.
Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват. БУЛМЕГ ЕООД обработва личната информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните/ Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни.

Принципите, които спазваме при обработването на лични данни са:

 • „Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност" - ние обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин
 • Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
 • Обработването е законосъобразно, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • „Свеждане на данните до минимум" – събираме само подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват
 • „Ограничение на целите" - ние събираме данните Ви само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели
 • „Точност" - поддържаме данните точни и в актуален вид
 • „Ограничение на съхранението" – съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват
 • „Цялостност и поверителност" – ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане
 • „Отчетност" – Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.

Съгласието е необходимо

Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорно отношение се изисква изричното съгласие на субекта на данните. Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език. В случаите, когато искаме съгласие за специални категории лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. Оттегляне на съгласие

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му. Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.
След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Цели на обработването

Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:

 • обработка на данни на клиенти и доставчици - физически лица;
 • за изпълнение на договор или в контекста на предварителни договорни отношения;
 • маркетингови цели - само при изрично изразено съгласие;
 • информационна сигурност;
 • изпълнение на договори, по които сме страна;
 • изпълнение на задачи, свързани с нашите бизнес дейности;
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при осъществяване на сделки чрез електронен магазин;
 • изпълнение на договори с куриерски фирми за доставка на стоки;
 • изпращане на информационни съобщения;
 • предоставяне на данни на банки за осъществяване на сделки със стоки на изплащане;
 • за гаранционно обслужване на закупени стоки;
 • за предоставяне на карти за отстъпки;
 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

За изпълнение на нормативни задължения както следва:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове.

Категории физически лица

Обработваме лични данни за следните категории физически лица:

 • доставчици на стоки или услуги - физически лица
 • клиенти - физически лица

Видове лични данни, които обработваме

Ние обработваме лични данни, които са свързани с икономическата идентичност на субектите на данни, те са необходими за:

 • сключване на договори за покупка на стоки на изплащане;
 • обработка на данни на клиенти и доставчици, физически лица.

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него услуги, се изисква да предоставите следните лични данни: име, адрес, ЕГН, телефонен номер, e-mail.
Специални категории лични данни („чувствителни данни")

Ние не обработваме данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Обработваме специални категории лични данни в следните ситуации

Възможно е да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на интересите на физическо лице или тези на някой друг, който не е способен да даде валидно съгласие.

Източници, от които събираме лични данни

 • Данните получаваме от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.
 • Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.

Бисквитки

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът topmall.bg използва „бисквитки“. Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при браузване в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки, но потребителите могат да настроят своите браузъри, така че те да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.

Ние използваме бисквитките за да

 • Идентифицираме потребителя
 • Да запомним потребителските предпочитания
 • Да помогнем на потребителя, да не попълва една и съща информация всеки път, когато посещава нашия сайт
 • Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил

Събраната информация се обработва от БУЛМЕГ ЕООД, единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Категории получатели на личните данни
Получателите или категориите получатели на личните данни, на които можем да предоставяме лични данни са НАП, куриерски фирми, банки и застрахователи по силата на сключен договор.

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.
След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Вие имате възможност да прекратите регистрацията си. След изтриване на акаунта, с който сте се регистрирали, автоматично се изтриват всички Ваши данни от сайта.
БУЛМЕГ ЕООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договор или с оглед легитимните ни интереси.
БУЛМЕГ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни. Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Интаграм и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. БУЛМЕГ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.

Трети страни

С потвърждаването на "ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ" на TOPMALL, вие се съгласявате да получавате Viber, SMS и Email информационни и маркетингови съобщения.

Може да получаваме данни от трети страни, като:

Права на субекта на лични данни

Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

 • Право на информация и достъп
 • Право на корекция на данните
 • Право на изтриване на данните
 • Право на ограничаване на обработката на данни
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение
 • Право на подаване на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция:
Телефон:02 915 3 518
имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни
БУЛМЕГ ЕООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.

This privacy policy sets out how this website (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by letting us know using our Contact Us information

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please email us this request using our Contact Us information.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEYStores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSIDYour session ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSIDFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGEFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATIONFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUTFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDSFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSIONFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARYFacilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSIONFacilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGEFacilitates translation of content to other languages.